Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd. Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

PRODUCTS

KAC AUDIO

Products

CONTACT US

内页左侧-联系我们

Time of issue:2020-03-13 00:00:00

Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province

Tel: +86-571-89196755

Fax: 86-571-89196707

E-mail: 2355549100@qq.com

High-end engineering waterproof sound column KC-8840 / KC-8860 / KC-8880 / KC-88100 / KC-88120

High-end engineering waterproof sound column KC-8840 / KC-8860 / KC-8880 / KC-88100 / KC-88120

High-end engineering waterproof sound column KC-5520 / KC-5530 / KC-5540 / KC-5560

High-end engineering waterproof sound column KC-5520 / KC-5530 / KC-5540 / KC-5560

Waterproof column KC-3320 / KC-3330 / KC-3340 / KC-3350 / KC-3360

Waterproof column KC-3320 / KC-3330 / KC-3340 / KC-3350 / KC-3360

Waterproof sound column KC-920 / KC-930 / KC-940 / KC-960

Waterproof sound column KC-920 / KC-930 / KC-940 / KC-960

Waterproof sound column KC-720 / KC-740

Waterproof sound column KC-720 / KC-740

Waterproof sound column KC-620 / KC-630 / KC-640 / KC-660

Waterproof sound column KC-620 / KC-630 / KC-640 / KC-660

Waterproof sound column KC-560B / KC-580B / KC-5100B

Waterproof sound column KC-560B / KC-580B / KC-5100B

Waterproof sound column KC-560A / KC-580A / KC-5100A

Waterproof sound column KC-560A / KC-580A / KC-5100A

Waterproof sound column KC-420 / KC-430 / KC-440 / KC-450 / KC-460

Waterproof sound column KC-420 / KC-430 / KC-440 / KC-450 / KC-460

Waterproof sound column KC-220 / KC-230 / KC-240 / KC-250 / KC-260

Waterproof sound column KC-220 / KC-230 / KC-240 / KC-250 / KC-260

Waterproof sound column KC-1020 / KC-1030 / KC-1040 / KC-1060

Waterproof sound column KC-1020 / KC-1030 / KC-1040 / KC-1060

Indoor beech sound column KC-120 / KC-130 / KC-140

Indoor beech sound column KC-120 / KC-130 / KC-140

Previous page
1

在线客服代码

Time of issue:2020-03-19 00:00:00
Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.

Mobile

Address: Pingyao Town Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Tel: +86-
571-89196755
E-mail: 2355549100@qq.com

底部版权信息

Time of issue:2020-03-05 00:00:00
CopyRight © Hangzhou Kaqi Audio Co., Ltd.  浙ICP备11034931号  Powered by www.300.cn
搜索